Mila Kazimierzowska. „Janek byłby szczęśliwy, widząc tylu biegaczy”

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. zw. dr hab. Jacek Woźny, Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Andrzej Półgrabski oraz Dyrektor II O

ddziału Banku PeKaO S.A. w Bydgoszczy, Teresa Opoka serdecznie zapraszają wszystkich chętnych: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w II Otwartym Biegu UKW MILA KAZIMIERZOWSKA im. Janka Zmudzińskiego. Biegi w różnych kategoriach wiekowych, w tym rangi Mistrzostw Akademickich, odbędą się w niedzielę 17 czerwca 2018 roku. Start od godziny 10.00 przy biurowcu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.

Wpisowe uczestników Biegu przekazane zostanie na cel charytatywny.

Więcej szczegółów:

ORGANIZATORZY:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Life+ Joanna Maciejewska

Partnerzy:
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.
Bank PeKaO S.A.

CELE
Upamiętnienie trenera Jana Zmudzińskiego, twórcy AZS Bydgoszcz. 
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form rekreacji ruchowej.

Bieg odbędzie się 17 czerwca 2017r. start godzina 10:00 na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

W programie zawodów będą:
Bieg memoriałowy im. Janka Zmudzinskiego na dystansie jednej mili (1609 metrów)
I Mistrzostwa Polski Studentów w ulicznym biegu na 1 milę (klasyfikacja indywidualna i drużynowa kobiet i mężczyzn, w skład drużyny wchodzą trzy lub więcej studentki/studenci tej samej uczelni, o kolejności drużyn decyduje suma czasów trzech pierwszych zawodniczek, zawodników danej Uczelni);

Bieg dla dzieci na dystansach:
– Mila Przedszkolaka (do 6 lat), dystans 1609-0 = 169 metrów,
– Mila Małego Żaka (klasy 1-3), dystans ćwierć mili (402 metry),
– Mila Żaka (klasy 4-6), dystans pół mili (804,5 metra).

Bieg otwarty na dystansie 3 mil (4827 metrów);

I Mistrzostwa Polski Studentów w biegu sztafetowym 3×1 mila (klasyfikacja kobiet i mężczyzn, w skład sztafety wchodzą trzy studentki/studenci tej samej uczelni, o kolejności sztafet decyduje miejsce zawodnika z ostatniej zmiany na mecie, każdy uczestnik sztafety może startować tylko raz i tylko w jednej sztafecie, zawodnicy startujący w biegu indywidualnym Mistrzostw Polski Studentów mogą brać udział w biegach sztafetowych).

Miejsce zawodów: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 

 

 

Akademiki 2018/2019

Wnioski o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2018/2019 należy składać osobiście (a nie drogą internetową). Formularze podań o przyznanie miejsca w DOMU STUDENTA należy pobierać w tym miejscu i składać u Kierowników Domu Studenta DS. Nr 1 ul. Łużycka 24 , pokój nr 2 i DS. Nr 2 ul. Łużycka 21 pokój nr 1.

Termin składania wniosków:

 • dla studentów starszych roczników upływa z dniem 30.06.2018 r.
 • dla studentów I roczników upływa z dniem 28.08.2018 r.
 • natomiast studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia ( MU) będą mieli możliwość złożenia dokumentów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, tj. w m-cu wrześniu br.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* rodziców za rok 2017;
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* studenta za rok 2017;
 3. Dla rodzeństwa pełnoletniego, ale pozostającego we wspólnym gospodarstwie – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* za rok 2017;
 4. Zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny za rok 2017;
 5. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o nauce rodzeństwa (rodzeństwo w wieku do
  7-miu lat – kserokopia aktu urodzenia);
 6. Sądowa decyzja w sprawie rozwodowej;
 7. Sądowa decyzja o zasądzeniu alimentów;
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta.
 9. Rolnicy składają:
  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach* w 2017 roku oraz dołączają zaświadczenie lub nakaz płatniczy właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód oraz zaświadczenie z KRUS-u o pobieraniu bądż niepobieraniu zasiłku chorobowego za rok kalendarzowy 2017
  – umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 10. Aktualnie bezrobotni składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* za 2017 rok oraz dołączają zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranym (niepobieranym) zasiłku.
 11. Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami kraju w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód.

* przez dochód  rozumiemy dochód obliczony przez odjęcie od dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu):
– należnego podatku dochodowego,
– składek na ubezpieczenie społeczne,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

via: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Regulamin Studiów do Konsultacji

Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przechodzi właśnie swoje konsultacje. Dla tych wszystkich którzy wiedzą co to Regulamin Studiów mamy intratną propozycję! Jeśli macie jakiekolwiek uwgai lub zastrzeżenia do aktu prawnego który najbardziej wpływa na nasze studenckie życie – piszcie na samorzad@ukw.edu.pl. To chyba najlepsza okazja do tego aby zmienić rzeczywistość studiowania na naszej Uczelni. Wszystkie opinie i spostrzeżenia mile widziane! Zapraszamy do kontaktu!

 

Dla zainteresowanych i spragnionych lektury, załączamy wersję regulaminu obowiązującą na dzień dzisiejszy:

REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

 

 

Prawo na UKW! Nowy Kierunek!

Już w czerwcu rusza rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019. W ofercie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego znajdzie się nowy kierunek – prawo w biznesie.

Prawo w biznesie na UKW:

 • Od roku akademickiego 2018/19 rusza nowy
  praktyczny kierunek!
 • Kilkumiesięczne praktyki zawodowe.
 • Współpraca z dużymi firmami, w których istnieją komórki obsługi prawnej, kancelariami prawnymi, biurami doradztwa prawnego oraz podatkowego.
 • Studia dają możliwość zawodowej aktywności zarówno w gospodarce, jak i jej otoczeniu prawniczym.
 • Coś innego niż klasyczne studia prawnicze – nastawienie na prowadzenie i obsługę szeroko pojętego biznesu.

Studia prawo w biznesie to propozycja dla osób chcących zdobyć wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zatrudnienie w firmach i ich otoczeniu. Dodatkowo prawo w biznesie świetnie przygotuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Oprócz przedmiotów prawniczych wyraźnie ukierunkowanych na płaszczyznę biznesową, proponujemy także kursy ekonomiczne i z zakresu innych nauk, zapewniając interdyscyplinarne przygotowanie.

Są to studia zbliżone, ale jednocześnie odmienne od klasycznych studiów prawniczych. Ich siła tkwi w specjalistycznym charakterze, ukierunkowanym na organizowanie, prowadzenie i obsługę szeroko pojętego biznesu. Prawo w biznesie obejmuje wszystkie ważne przedmioty prawnicze odpowiadające dyscyplinom i subdyscyplinom prawa. Jednocześnie proponowane studia to przedmioty spoza prawa o szczególnej praktycznej przydatności, ale mieszczące się w naukach społecznych.
Jest to nowatorski i interdyscyplinarny kierunek, dający realne perspektywy zawodowe. Dotychczasowa oferta uniwersytecka w naszym kraju nie obejmuje, poza nielicznymi wyjątkami, prawa w biznesie.

Zapewniamy przygotowanie do prawnej obsługi biznesu oraz do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek w różnych jej formach organizacyjnych oraz różnych obszarach.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ PRACĘ PO PRAWIE W BIZNESIE NA UKW?

Absolwent prawa w biznesie jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach ich otoczenia oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. Chodzi o przedsiębiorstwa, w których funkcjonują wyspecjalizowane komórki obsługi prawnej, działy organizacyjno-prawne, działy kadr i płac, ale także kancelarie zajmujące się obsługą prawną firm, biura doradztwa prawnego, urzędy administracji państwowej i samorządowej z otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i inne. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wiedza o prawie jest niezbędna we wszystkich jej rodzajach, a więc działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej. Zakres podmiotowy miejsc aktywności zawodowej absolwentów prawa w biznesie jest bardzo szeroki.

Nowy Regulamin Kół Naukowych – Konsultacje!

Od nowego semestru Samorząd Studencki prowadzi wytężone Konsultacje studenckie, dotyczące stworzenia zupełnie nowego regulaminu Kół Naukowych na Naszej Uczelni! Jeśli działasz w jakimś kole naukowym na UKW i masz pewne uwagi co do ich funkcjonowania, pisz na pelnomocnikkolanaukowe@ukw.edu.pl z dopiskiem w tytule maila „Konsultacje Kół Naukowych” Tworzenie regulaminu zajmie naszemu pełnomocnikowi z pewnością kilka tygodni dlatego liczą się każde spostrzeżenia od naszych studentów.

 

Współpracujmy razem abyśmy w przyszłości stali się absolwentami jednej z lepszych Uczelni w kraju!

Ze studenckim pozdrowieniem

Pełnomocnik Kół Naukowych Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zuzanna Koziełek