Zapomoga jest doraźną, bezzwrotną pomocą finansową udzielaną studentowi w związku z nagłym zdarzeniem losowym, skutkującą nagłym pogorszeniem sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać maksymalnie raz na semestr.

Student, który stara się o przyznanie zapomogi w zależności od sytuacji, musi przedstawić dokumenty poświadczające zdarzenie opisane we wniosku, np. dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie policji, zaświadczenie innych instytucji lub urzędów. Należy pamiętać, by złożyć wniosek bezpośrednio po zdarzeniu. W razie wystąpienia przyczyn uniemożliwiających złożenie wniosku bezpośrednio wówczas obowiązuje termin 3 miesięcy od ustania przyczyny.

Zapomoga jest przyznawana ze środków Funduszu Pomocy Materialnej, a decyzję w zakresie przyznania lub odmowy podejmuje powołana przez Dziekana Wydziałowa Komisja Stypendialna.

W ubieganiu się o środki finansowe z Funduszu Pomocy Materialnej nie ma ograniczenia wiekowego. 

Należy pamiętać, że studenci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra nie mogą pobierać żadnych środków finansowych z Funduszu Pomocy Materialnej