Do otrzymania stypendium socjalnego uprawniony jest student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Bezpośrednią podstawą przyznania stypendium socjalnego dla studenta jest określenie przeciętnego miesięcznego dochodu netto jednego członka rodziny studenta, uzyskanego w roku kalendarzowym, poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium. 

Dochód ten jest ustalany poprzez podział łącznego dochodu netto, uzyskanego przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, także studenta przez liczbę 12 (czyli liczbę miesięcy) i liczbę członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowych, czyli pod uwagę bierze się: 

 • studenta, 
 • małżonka studenta, 
 • pozostające na utrzymaniu studenta lub małżonka dzieci niepełnoletnie, 
 • dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, 
 • dzieci niepełnosprawne (bez względu na wiek),
 • rodziców, 
 • opiekunów prawnych lub faktycznych oraz dzieci pozostające na ich utrzymaniu: niepełnoletni, pobierający naukę do 26 roku życia   

Maksymalny dochód na jednego członka rodziny pozwalający uzyskać stypendium to 1051,70 zł. Jednak wyznaczenie progów, czyli wysokość dochodów umożliwiających przyznanie stypendium socjalnego na danej Uczelni, dokonuje Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną (w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 2009, nr 175, poz. 1362, z póżn. zm.). Przy takim podziale m.in. brana jest pod uwagę liczba osób ubiegających się o stypendium oraz wysokość dotacji z państwa. 

Do uzyskanego dochodu nie bierze się pod uwagę dochodów pochodzących z: 

 • świadczeń rodzinnych, czyli zasiłek rodzinny, świadczenie opiekuńcze (także zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne);
 • świadczeń uzyskanych w ramach pomocy społecznej; 
 • dochodów rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jeśli student jest samodzielny finansowo; 
 • świadczeń pomocy materialnej przyznawanych studentowi na mocy innych ustaw; 
 • stypendiów przyznawanych studentom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; pochodzących z pomocy udzielanych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); umów międzynarodowych lub programów wykonawczych i międzynarodowych programów stypendialnych; 
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów przyznanych na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatowy  

Samodzielność finansowa 

Student jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:  

 1. posiada stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym;
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie jest mniejszy niż 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.(około 930,35 zł);
 4. nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Ponadto student jest uznany za samodzielnego finansowo, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym rodziców (potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełni jedną z przesłanek:

 • ukończy 26 rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci.

Studenci stacjonarni, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkają w domu studenckim lub innym obiekcie (także z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta) ze względu na uniemożliwiony codzienny dojazd na uczelnie  maja prawo do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania. Wówczas do wniosku należy dołączyć odpowiednio: dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie studenta lub niepracującego małżonka lub dziecka studenta lub oświadczenie studenta potwierdzone przez osobę fizyczną wynajmującą lokal (np. kopia umowy) oraz oświadczenie, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał studiowanie.

Otrzymane stypendium socjalne jest przyznawane na okres roku akademickiego i wypłacane przez dziewięć miesięcy od października do czerwca, wyjątkiem jest ostatni rok studiów trwający jeden semestr (czyli ostatni rok studiów inżynierskich). 

Jeśli student odbywa studia w innej uczelni w ramach programu wymiany studentów ZACHOWUJE prawo do otrzymywania stypendium  

Utrata prawa do pobierania stypendium socjalnego

Student traci prawo do pobierania stypendium socjalnego gdy: 

 • ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów; 
 • został skreślony z listy studentów; 
 • otrzymał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych w takiej sytuacji student jest zmuszony do zwrotu całości otrzymanego stypendium. 

Stypendium socjalne jest przyznawane ze środków Funduszu Pomocy Materialnej, a decyzję w zakresie przyznania lub odmowy podejmuje Dziekan wydziału lub powołana przez niego Uczelniana Komisja Stypendialna. W ubieganiu się o środki finansowe z Funduszu Pomocy Materialnej nie ma ograniczenia wiekowego. Oczywiście w przypadku studiowania kilku kierunków stypendium można pobierać z jednego, wybranego przez studenta kierunku.

Student ubiegający się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości winien złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 

 • Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i członków jego rodziny: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za poprzedni rok podatkowy
  uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wszystkie pełnoletnie osoby w rodzinie studenta
  w tym student, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego);
  a) jeżeli
  rodzice rozliczali się razem – wystarczy wspólne  zaświadczenie z wyszczególnieniem oddzielnie dochodów każdego z rodziców;
  b) zaświadczenie z ZUS-u/KRUS-u albo oświadczenie o faktycznie odprowadzonych
  składkach na ubezpieczenie zdrowotne;
  c) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny rozliczających się na podstawie ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów
  osiąganych przez osoby fizyczne powinno zawierać informację o:
    

  • formie opłacanego
   podatku;
  • wysokości przychodu;
  • stawce podatku;
  • wysokości opłaconego podatku w
   poprzednim roku podatkowym.
 • Osoby uzyskujące dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, np. zaświadczenia o wysokości diet, prace dorywcze, itp.
 • Rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy (lub nakaz płatniczy) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych za poprzedni rok podatkowy oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
 • Emeryci i renciści zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości faktycznie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Osoby samotnie wychowujące dziecko dostarczają: wyrok sądu o alimentach lub decyzję z MOPS o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych bądź dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W przypadku braku tychże świadczeń należy dostarczyć – Odpis zupełny aktu urodzenia. Jeżeli wyrok sądu o przyznanie alimentów był wydane wcześniej niż rozliczany rok podatkowy.
 • Osoba bezrobotna dostarcza zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Urzędu Pracy, że jest osobą zarejestrowaną i w jakiej wysokości pobiera zasiłek (netto) lub go nie pobiera. Po upływie trzech miesięcy, student powinien dostarczyć kolejne zaświadczenie z Urzędu Pracy
  rodzica jeżeli jest nadal osobą bezrobotną. W przypadku braku zaświadczenia z Urzędu Pracy należy dostarczyć dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Utrata lub uzyskanie dochodu – należy dostarczyć dokument potwierdzający uzyskanie bądź utratę dochodu. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie dochodu może być: zaświadczenie z
  Zakładu Pracy o zatrudnieniu i dochodzie netto za jeden miesiąc, decyzja o uzyskaniu emerytury, renty oraz inne dokumenty potwierdzające zmianę dochodu.
 • Przy dochodzie poniżej 600 na osobę w rodzinie należy dodatkowo dołączyć zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innego Ośrodka, że rodzina zwracała się/ lub nie o pomoc z powodu trudnej sytuacji materialnej.
 • W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).
 • Studenci i doktoranci ubiegający się o zwiększone stypendium z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie zobowiązani są przedłożyć oświadczenie, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał studiowanie.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć również:

 • zaświadczenia o nauce ze szkoły średniej lub szkoły wyższej
 • zaświadczenia ze szkoły podstawowej rodzeństwa lub kserokopia legitymacja szkolna
 • akty urodzenia rodzeństwa/dzieci studenta – dzieci do 7 roku życia
 • kopia aktu ślubu w przypadku małżeństw studenckich
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
 • kopia aktu zgonu rodziców (w przypadku gdy jedno lub oboje nie żyją)

Wiosek o stypendium socjalne składa się przez system stypendialny w systemie USOSweb.