Do otrzymania stypendium socjalnego uprawniony jest student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Bezpośrednią podstawą przyznania stypendium socjalnego dla studenta jest określenie przeciętnego miesięcznego dochodu netto jednego członka rodziny studenta, uzyskanego w roku kalendarzowym, poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium. 

Dochód ten jest ustalany poprzez podział łącznego dochodu netto, uzyskanego przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, także studenta przez liczbę 12 (czyli liczbę miesięcy) i liczbę członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowych, czyli pod uwagę bierze się: 

 • studenta, 
 • małżonka studenta, 
 • pozostające na utrzymaniu studenta lub małżonka dzieci niepełnoletnie, 
 • dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, 
 • dzieci niepełnosprawne (bez względu na wiek),
 • rodziców, 
 • opiekunów prawnych lub faktycznych oraz dzieci pozostające na ich utrzymaniu: niepełnoletni, pobierający naukę do 26 roku życia   

Maksymalny dochód na jednego członka rodziny pozwalający uzyskać stypendium to 1051,70 zł. Jednak wyznaczenie progów, czyli wysokość dochodów umożliwiających przyznanie stypendium socjalnego na danej Uczelni, dokonuje Rektor w porozumieniu z Wydziałową Komisją Stypendialną (w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 2009, nr 175, poz. 1362, z póżn. zm.). Przy takim podziale m.in. brana jest pod uwagę liczba osób ubiegających się o stypendium oraz wysokość dotacji z państwa. 

Do uzyskanego dochodu nie bierze się pod uwagę dochodów pochodzących z: 

 • świadczeń rodzinnych, czyli zasiłek rodzinny, świadczenie opiekuńcze (także zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne);
 • świadczeń uzyskanych w ramach pomocy społecznej; 
 • dochodów rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jeśli student jest samodzielny finansowo; 
 • świadczeń pomocy materialnej przyznawanych studentowi na mocy innych ustaw; 
 • stypendiów przyznawanych studentom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; pochodzących z pomocy udzielanych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); umów międzynarodowych lub programów wykonawczych i międzynarodowych programów stypendialnych; 
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów przyznanych na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatowy  

Samodzielność finansowa 

Student jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:  

 • posiada stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym;
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie jest mniejszy niż 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.;
 • nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Ponadto student jest uznany za samodzielnego finansowo, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym rodziców (potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełni jedną z przesłanek:

 • ukończy 26 rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci.

Studenci stacjonarni, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkają w domu studenckim lub innym obiekcie (także z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta) ze względu na uniemożliwiony codzienny dojazd na uczelnie  maja prawo do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania. Wówczas do wniosku należy dołączyć odpowiednio: dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie studenta lub niepracującego małżonka lub dziecka studenta lub oświadczenie studenta potwierdzone przez osobę fizyczną wynajmującą lokal (np. kopia umowy). 

Otrzymane stypendium socjalne jest przyznawane na okres roku akademickiego i wypłacane przez dziewięć miesięcy od października do czerwca, wyjątkiem jest ostatni rok studiów trwający jeden semestr (czyli ostatni rok studiów inżynierskich). 

Jeśli student odbywa studia w innej uczelni w ramach programu wymiany studentów ZACHOWUJE prawo do otrzymywania stypendium  

Utrata prawa do pobierania stypendium socjalnego

Student traci prawo do pobierania stypendium socjalnego gdy: 

 • ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów; 
 • został skreślony z listy studentów; 
 • otrzymał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych w takiej sytuacji student jest zmuszony do zwrotu całości otrzymanego stypendium. 

Stypendium socjalne jest przyznawane ze środków Funduszu Pomocy Materialnej, a decyzję w zakresie przyznania lub odmowy podejmuje Dziekan wydziału lub powołana przez niego Wydziałowa Komisja Stypendialna. W ubieganiu się o środki finansowe z Funduszu Pomocy Materialnej nie ma ograniczenia wiekowego. Oczywiście w przypadku studiowania kilku kierunków stypendium można pobierać z jednego, wybranego przez studenta kierunku.

Student ubiegający się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości winien złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 

Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i członków jego rodziny: 

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta i członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku zawierające informacje dochodzenie (tj. przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy);składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu;należnym podatku.Zaświadczenie z urzędu skarbowego musi zawierać także informację, czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie, dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa);
 • zaświadczenia z ZUS członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. To zaświadczenie są zobowiązane złożyć tylko osoby, które w zaświadczeniu z urzędu skarbowego za dany rok miały wykazany dochód; 
 • oświadczenia studenta i członków jego rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. W tym przypadku należy do każdego oświadczenia dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczenie i decyzję o wysokości karty podatkowej w danym roku albo oświadczenie i kopię PITu za dany rok. Studenci i członkowie ich rodziny, którzy składają taki dokument zobowiązani są również do złożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dotyczącego rozliczenia się z US podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 • oświadczenia studenta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodów nieopodatkowanych . Jednakże do dochodów nieopodatkowanych rodziny studenta nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, świadczeń pomocy materialnej przyznanych studentom i doktorantom na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o trudnej sytuacji materialnej.

Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego: 

 • dokumenty stwierdzające wiek rodzeństwa lub dzieci studenta;  
 • zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły lub szkoły wyższej;  
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację; 
 • zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w przypadku bezrobotnych rodziców.

Wiosek o stypendium socjalne składa się przez system stypendialny w systemie USOSweb.