Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy

Stypendium jest przyznawane na okres do dziewięciu miesięcy (październik – czerwiec) lub zgodnie z datą ważności orzeczenia.

Stypendium może być przyznane również w trakcie trwania roku akademickiego. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące do czerwca lub daty ważności orzeczenia.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej logując się w programie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl.
Wniosek może być złożony w Dziale ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które w takim wypadku przekazuje wniosek wraz z dokumentacją do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich.

Stopień niepełnosprawności lub zaliczenie do danej grupy inwalidów nie wpływa na wysokość świadczenia przyznawanego w ramach stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Student traci prawo do pobierania stypendium gdy:

  • ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów;
  • został skreślony z listy studentów;
  • otrzymał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych – w takiej sytuacji student jest zmuszony do zwrotu całości otrzymanego stypendium.

Stypendium jest przyznawane ze środków Funduszu Pomocy Materialnej, a decyzję w zakresie przyznania lub odmowy podejmuje Uczelniana Komisja Stypendialna powołana przez Rektora.

W ubieganiu się o środki finansowe z Funduszu Pomocy Materialnej nie ma ograniczenia wiekowego.

Należy pamiętać, że studenci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra nie mogą pobierał żadnych środków finansowych z Funduszu Pomocy Materialnej.