Stypendium specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami może otrzymał student, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, czyli Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączył orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Przy przyznaniu stypendium uwzględnieniu podlegają trzy stopnie: znaczny (I grupa inwalidzka), umiarkowany (II grupa inwalidzka) – tutaj zalicza się także orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym o ile istnieje uprawnienie do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego oraz lekki (III grupa inwalidzka). Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami jest przyznawane na okres 9 miesięcy (październik – czerwiec) lub do daty ważności orzeczenia.

Student traci prawo do pobierania stypendium gdy:

  • ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów;
  • został skreślony z listy studentów;
  • otrzymał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych – w takiej sytuacji student jest zmuszony do zwrotu całości otrzymanego stypendium.

Stypendium jest przyznawane ze środków Funduszu Pomocy Materialnej, a decyzję w zakresie przyznania lub odmowy podejmuje Wydziałowa Komisja Stypendialna powołana przez Dziekana.

W ubieganiu się o środki finansowe z Funduszu Pomocy Materialnej nie ma ograniczenia wiekowego.

Należy pamiętać, że studenci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra nie mogą pobierał żadnych środków finansowych z Funduszu Pomocy Materialnej.