Stypendium Rektora

przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Stypendium Socialne

stanowi świadczenie dla studenta będącego w trudnej sytuacji materialnej. Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne z prawdą przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od innych świadczeń pomocy materialnej, na jednym, wskazanym przez studenta, kierunku studiów.

Zapomoga 

Zapomoga stanowi bezzwrotną formę pomocy materialnej, która może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Może zostać przyznana 2 razy w roku akademickim (1 raz w semestrze).