Strona

Spotkania poSesyjne

2014-12-18 23:59:37 | aktualizacja: 2018-01-17 21:05:54

Spot­ka­nia Po­Se­syj­ne to pro­jekt Sa­mo­rzą­du Stu­denc­kie­go UKW, któ­re­go głów­nym ce­lem jest zdiagnozowanie zgodności  przebiegu sesji egzaminacyjnej z regulaminem studiów i sprawdzenie poziomu jako­ści kształcenia na każdym wydziale. Dzięki papierowym ankietom, z którymi samorządowcy odwiedzają każdy rocznik, studenci mają możliwość aktywnego działania ku polepszeniu jakości studiowanego przez nich kierunku.

Z prze­bie­gu spo­tkań Sa­mo­rząd Stu­denc­ki przy­go­to­wu­je spra­woz­da­nia z efektów wydziałowych oraz zbiorczy raport, które zostają przedstawione:

  • Wy­dzia­ło­wym Ko­mi­sjom ds. Dy­dak­ty­ki i Ja­ko­ści Ksz­tał­ce­nia;
  • Se­nac­kiej Ko­mi­sji ds. Dy­dak­ty­ki i Ja­ko­ści Ksz­tał­ce­nia;
  • Uczel­nia­ne­mu Ze­spo­ło­wi ds. Dy­dak­ty­ki i Ja­ko­ści Ksz­tał­ce­nia;
  • Pro­rek­to­ro­wi ds. Dy­dak­tycz­nych i Ja­ko­ści Ksz­tał­ce­nia.

Akcja prowadzona jest pod hasłem ,,Jakość nie jakoś!”

Samorząd
Studencki UKW

ul. Łużycka 21
85-096. Bydgoszcz
tel. +48 52 320 65 45 
samorzad@ukw.edu.pl 

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00 
rzecznik@ukw.edu.pl

Dział
Rekrutacji i Spraw Studenckich

ul. Łużycka 24 (DS nr 1)
85 - 096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 i wew. 22, 25
dsstud@ukw.edu.pl

Komisja Pomocy Materialnej 
Samorządu Studenckiego UKW
ul. Łużycka 21,
85-096 Bydgoszcz
tel : 725 569 359; 665 865 765
kpmukw@gmail.com

Copyrights © 2018 by Samorząd Studencki UKW
Crafted with by Wabi-Sabi