W pliku PDF znajduje się aktualny Regulamin Studiów UKW przyjęty przez Senat Uniwersytetu w dniu 24 kwietnia 2021

The PDF file contains the current Kazimierz Wielki University Academic Regulations adopted by the University Senate on April 24, 2021

PDF-файл содержит текущие ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ Университета Казимежа Вельки, принятые Сенатом университета 24 апреля 2021 г.