Pełnomocnik Samorządu Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. na macierzystej Uczelni, także zgodnie ze Statutem UKW oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego

Pełnomocnik ten jest Pełnomocnikiem Zadaniowym Parlamentu Samorządu Studenckiego.
Powoływany i odwoływany jest przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego lub na wniosek Parlamentu Samorządu UKW.
Funkcję Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych
od 1 stycznia br. sprawuje Aleksandra Podowska

niepelnosprawnisamorzad@ukw.edu.pl