Celem Pełnomocników Zadaniowych jest uzupełnienie możliwości wykonania Misji określonej przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego podczas realizacji swoich zamierzeń w dwuletniej kadencji.

Pełnomocnicy Samorządu sprawują merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. na macierzystej Uczelni, także zgodnie ze Statutem UKW oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego.

Powoływani i odwoływani przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego lub na wniosek Parlamentu Samorządu UKW.