W skład tego najwyższego organu Uchwałodawczego Samorządu Studenckiego zostali powołani następujący Senatorzy:

Kolegium I:

 • Ewa Karalus – Przewodnicząca Samorządu Kolegium
 • Patrycja Spachacz

Kolegium II:

 • Jakub Kiedos – Przewodniczący Samorządu Kolegium
 • Piotr Lewandowski
 • Marta Orlich
 • Marta Woźniakowska  

Kolegium III:

 • Justyna Kwaśniewska – Przewodnicząca Samorządu Kolegium
 • Michał Martiszek
 • Marcin Pezda – Przewodniczący Samorządu Studenckiego UKW
 • Laura Rozmarynowska

Kolegium IV:

 • Bartosz Bagiński – Przewodniczący Samorządu Kolegium 
 • Karolina Jamróz
 • Julia Leśniewska
 • Natalia Nowicka

Parlament Samorządu UKW  to organ uchwałodawczy, który zajmuje się projektami regulacji prawnych obowiązujących studentów oraz wydaje opinie na temat tych regulacji  a  które są proponowane przez władze uczelni.

W Parlamencie każde kolegium ma swoich przedstawicieli! 


Na podstawie:

Rozdział III. Parlament Samorządu

§14

  1. Parlament jest organem uchwałodawczym na szczeblu Uczelni.

 

 1. Parlament jest najwyższym organem Samorządu na szczeblu Uczelni.

§15 

Pracami Parlamentu kieruje Marszałek.

§16 

W skład Parlamentu wchodzą: 

  1. Z głosem stanowiącym po czterech przedstawicieli z SSK.  

 

 1. Z głosem doradczym (o ile nie mają już głosu stanowiącego):     
   1. przewodniczący Komisji,

   

   1. pełnomocnik Samorządu Studenckiego ds. Studentów z Niepełnosprawnością, 

   

   1. senatorowie studenccy, 

   

   1. członkowie władz statutowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pochodzący z UKW, 

   

   1. eksperci studenccy Polskiej Komisji Akredytacyjnej pochodzący z UKW, 

   

  1. przedstawiciele studentów UKW w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

§17 

  1. Parlament podejmuje decyzje oraz wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

 

  1. Parlament w sprawach mniejszego znaczenia tzn. tych, które nie wynikają bezpośrednio z jego kompetencji ma prawo do formułowania opinii.

 

  1. Opinie o których mowa w pkt. 2 Parlament podejmuje zwykłą większością głosów.

 

  1. Przewodniczący Samorządu proponuje przewodniczących Komisji oraz zakresy ich działań, którzy po uzyskaniu pozytywnej opinii Parlamentu są powoływani na to stanowisko.

 

 1. Zakresy działań o których mowa w ust. 4 stosuje się tylko do nowych komisji nie zawartych w Regulaminie.

§18 

 1. Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności: 
  1. decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Uniwersytet na sprawy studenckie;

 

  1. opiniowanie projektu budżetu Samorządu Studenckiego na rok kalendarzowy;

 

  1. uchwalanie Regulaminu Samorządu Studenckiego;

 

  1. uzgadnianie z Senatem Uczelni Regulaminu Studiów;

 

  1. wybór i odwoływanie członków RW, na wniosek Przewodniczącego Samorządu;

 

  1. kontrola RW i SSK, w tym rozpoznawanie skarg w rozumieniu art. 223 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 110 ust. 8 Ustawy;

 

  1. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu;

 

  1. opiniowanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie absolutorium z działalności Przewodniczącego Samorządu, Wiceprzewodniczących, Marszałka,  Przewodniczących Komisji, Przewodniczących Samorządów Kolegialnych;

 

  1. ustalanie kierunków działań RW;

 

  1. powoływanie i rozwiązywanie, na wniosek Przewodniczącego Samorządu, Komisji;

 

  1. powoływanie na wniosek RW Uczelnianej Komisji Wyborczej;

 

  1. delegowanie na wniosek Przewodniczącego Samorządu przedstawicieli do organów Uczelni, do których wyborów nie przeprowadza Komisja Wyborcza;

 

  1. wyrażanie opinii w przedmiocie regulaminu określającego zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów;

 

  1. uzgodnienie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni planów remontowych, technicznych i gospodarczych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Domów Studenta; 

 

 1. podejmowanie uchwały o akcji protestacyjnej lub strajku i ich formie.

§19 

Posiedzenia Parlamentu odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie z wyjątkiem okresu sesji egzaminacyjnej, przerwy wakacyjnej i innych szczególnie uzasadnionych przypadków. 

§20

  1. Posiedzenia Parlamentu są jawne.

 

  1. Obrady Parlamentu mają charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

  1. Obrady zwyczajne zwołuje Marszałek. 

 

  1. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Marszałek z własnej inicjatywy lub na wniosek:    
    1. Rektora UKW;

    

    1. Przewodniczącego Samorządu;

    

    1. co najmniej ⅓ członków Samorządu;

    

   1. co najmniej ¼ regulaminowego składu Parlamentu.

 

  1. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organy określone w ust. 4. W takim przypadku zawiadomienia o posiedzeniu są przekazywane wszystkim członkom Parlamentu niezwłocznie po ustaleniu terminu posiedzenia.

 

 1. W sprawach niecierpiących zwłoki Marszałek może, bez konieczności zwoływania posiedzenia Parlamentu, zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§21

 1. Inicjatywa  uchwałodawcza,  w  tym  w  zakresie  poprawek  do  projektów  uchwał, przysługuje:    
   1. Marszałkowi;

   

   1. Przewodniczącemu Samorządu;

   

   1. Przewodniczącym Kolegiów;

   

   1. Radzie Wykonawczej;

   

   1. Komisji Wyborczej;

   

   1. Komisjom;

   

   1. grupie co najmniej trzech członków Samorządu;

   

  1. grupie co najmniej 25 studentów.

§ 22

  1. Członek Parlamentu może złożyć zapytanie poselskie.

 

  1. Zapytania poselskie mogą być kierowane do:    
    1. Rady Wykonawczej;

    

    1. Przewodniczącego;

    

    1. Przewodniczącego Elekta;

    

    1. Wiceprzewodniczących;

    

    1. Przewodniczących Kolegialnych;

    

    1. Przewodniczących Komisji;

    

    1. Pełnomocników;

    

    1. Marszałka;

    

    1. Komisji Wyborczej;

    

    1. senatorów studenckich;

    

    1. elektorów studenckich;

    

    1. przedstawicieli studentów w komisjach Senatu;

    

    1. przedstawicieli studentów w innych organach Uniwersytetu;

    

   1. przedstawicieli studentów delegowanych przez Radę Wykonawczą.

 

  1. Członek Parlamentu przesyła Marszałkowi treść zapytania poselskiego nie później, niż 5 dni przed dniem posiedzenia i informuje go o jego adresacie. Marszałek w tym samym dniu lub nie później niż koniec następnego dnia przesyła treść zapytania do odpowiedniego adresata.

 

  1. Adresat ma 4 dni od dnia otrzymania zapytania na udzielenie pisemnej odpowiedzi na treść zapytania, którą przesyła Marszałkowi.

 

  1. Marszałek po otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie poselskie, przesyła do wszystkich posłów ujednolicony dokument zawierający treść zapytania i treść odpowiedzi adresata.

 

  1. Wysłuchanie przez Parlament zapytania obejmuje ustne sformułowanie treści zapytania poselskiego, które trwa nie dłużej niż dwie minuty, oraz bezpośrednią odpowiedź adresata zapytania.

 

  1. Nad zapytaniem i udzieloną odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji.

 

 1. Zapytanie poselskie oraz odpowiedź na zapytanie poselskie są publikowane jako załącznik do protokołu z danego posiedzenia.