Zgodnie z wyborami do Samorządu Studenckiego które odbyły się 4 grudnia 2019 r. uformował się nowy skład Parlamentu Samorządu Studenckiego.

W skład tego najwyższego organu Uchwałodawczego Samorządu Studenckiego zostali powołani następujący Senatorzy:

Kolegium I:

 • Damian Przybylski – Przewodniczący Samorządu Kolegium
 • Justyna Bugowska
 • Krystian Bilski
 • Monika Przybylak

Kolegium II:

 • Marta Woźniakowska – Przewodnicząca Samorządu Kolegium  
 • Dominika Jankowska
 • Ewelina Rybus
 • Emilia Kochańska

Kolegium III:

 • Łukasz Nuckowski – Przewodniczący Samorządu Kolegium 
 • Marcin Pezda
 • Adrian Kaczorowski
 • Natasza Szczepańska

Kolegium IV:

 • Wojeciech Sarnacki – Przewodniczący Samorządu Kolegium 
 • Anna Bartnik
 • Andrzej Majewski – Przewodniczący Samorządu Studenckiego UKW
 • Julia Leśniewska

Parlament Samorządu UKW  to organ uchwałodawczy, który zajmuje się projektami regulacji prawnych obowiązujących studentów oraz wydaje opinie na temat tych regulacji  a  które są proponowane przez władze uczelni.

W Parlamencie każde kolegium ma swoich przedstawicieli! 


Na podstawie:

Rozdział 4
Parlament Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

§ 18
1. Parlament Samorządu Studenckiego UKW, jest najwyższym
i uchwałodawczym Organem Samorządu.
2. Parlament jest organem kolegialnym na szczeblu Uniwersytetu.

§ 19
Parlament składa się z:
a. Przewodniczącego Samorządu Studenckiego UKW, który równocześnie jest
Przewodniczącym Parlamentu Samorządu Studenckiego;
b. Przewodniczących Samorządów Wydziału oraz Przewodniczących
Samorządów Instytutów na prawach wydziału;
c. Członków wybranych spośród wydziałowych członków Samorządu,
zgodnie z ordynacją wyborczą.

§ 20
Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy:
a. uchwalanie Regulaminu i jego zmian;
b. wyrażanie zgody na treść Regulaminu Studiów na UKW;
c. opiniowane kandydatury na Prorektora właściwego ds. studenckich,
d. wybór przedstawicieli studenckich do innych organów Uniwersytetu na
szczeblu uczelni lub kandydatów do tych organów;
e. wybór kandydatów do komisji dyscyplinarnych, o których mowa
w Ustawie i Statucie;
f. wybór członków Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz
studenckich Okręgowych Komisji Wyborczych;
g. wybór Przewodniczących, zaproponowanych przez Przewodniczącego
Parlamentu, czterech Komisji Stałych;
h. wybór członków Komisji Stałych, komisji doraźnych, grup roboczych oraz
pełnomocników zaproponowanych przez Przewodniczącego;
i. wybór członków Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego;
j. udzielanie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym absolutorium;
k. ustalanie trybu oraz wybór elektorów studenckich;
l. uchwalanie Regulaminu Rad Mieszkańców i jego zmian;
m. decydowanie o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym
strajku, o którym mowa w art. 206 Ustawy; w przypadkach i warunkach
określonych w Ustawie oraz Statucie;
n. decydowanie o przeprowadzeniu ogólnouniwersyteckiego referendum;
o. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach
szczególnych;
p. zatwierdzenie rocznych sprawozdań Przewodniczącego, Przewodniczących
Samorządów Wydziału i Instytutu, Przewodniczących czterech Komisji
Stałych.

§ 21
Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:
a. uchylanie niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności Statutem,
Regulaminem Studiów na UKW lub Regulaminem, uchwał innych organów
Samorządu;
b. nadzór nad działalnością organów Samorządu powoływanych przez Parlament
oraz członków tych organów.

§ 22
1. Parlament składa się członków wybieranych w trybie określonym
w Ordynacji.
2. Członek nie może być odwołany, chyba, że działa na szkodę uczelni lub uchyla
się od wykonywania swoich obowiązków.

§ 23
1. Członkowie zobowiązani są stawić się na pierwszym posiedzeniu Parlamentu
w dniu jego rozpoczęcia.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, członek
zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od dnia rozpoczęcia pierwszego
posiedzenia złożyć do Przewodniczącego Parlamentu pisemne
usprawiedliwienie swojej nieobecności.
3. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne ze
zrzeczeniem się mandatu członka Parlamentu.
4. Do członka wybranego w wyborach uzupełniających postanowienia ust. 1–3
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie, na którym
zobowiązany jest się stawić odbywa się, co najmniej czternaście dni po dniu
uprawomocnienia się wyborów uzupełniających.
5. Utrata praw studenta w jednostce, z której student uzyskał mandat, skutkuje
wygaśnięciem mandatu członka Parlamentu.

§ 24
1. Zebranie zwyczajne Parlamentu zwołuje Przewodniczący, co najmniej raz
w miesiącu. O terminie zwyczajnego zebrania Parlamentu winien jest
poinformować członków Parlamentu na 7 dni przed planowanym terminem
zebrania drogą elektroniczną.
2. Zebranie nadzwyczajne Parlamentu zwołuje Przewodniczący z własnej
inicjatywy lub niezwłocznie na wniosek:
a. Rektora UKW,
b. Komisji Rewizyjnej Samorządu UKW,
c. 1/3 członków Parlamentu.
3. O terminie zebrania nadzwyczajnego Przewodniczący winien jest
poinformować na co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem
zebrania drogą elektroniczną.
4. W posiedzeniach Parlamentu, na wniosek Przewodniczącego, mogą
uczestniczyć zaproszeni goście.

§ 25
1. Parlament podejmuje decyzje i wyraża zdanie w formie uchwał.
2. Uchwały Parlamentu podejmowane są kwalifikowana większością głosów
w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków, o ile
Regulamin nie stanowi inaczej.

§ 26
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
a. Przewodniczącemu Parlamentu;
b. grupie co najmniej czterech członków Parlamentu;
c. grupie co najmniej ośmiu członków Samorządu Studenckiego;
d. Komisji Rewizyjnej;
e. Komisji Wyborczej;
f. Komisjom Stałym.