Rozdział 6
Regulaminu Samorządu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komisje Stałe

§ 32

1. Komisje stałe, zwane dalej Komisjami, powoływane są nie później niż w dniu
pierwszego posiedzenia Parlamentu wybranego w nowych wyborach.
2. Kadencja Komisji jest zgodna z kadencją Samorządu.
3. Przewodniczących Komisji wybiera Parlament na wniosek Przewodniczącego
Samorządu.

§ 33

Celem powołania Komisji Stałych jest wykonywanie zadań Samorządu związanych z:
a. dydaktyką i jakością kształcenia;
b. sprawami socjalnymi;
c. regulacjami prawnymi powiązanymi z działalnością Samorządu;
d. animacją kultury studenckiej.

§ 34

Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy:
a. przedstawienie składu Komisji członkom Parlamentu nie później niż 30 dni
od dnia jego wyboru;
b. kierowanie pracami Komisji;
c. przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji nie później niż
do 30 listopada.

§ 35

Parlament na wniosek Przewodniczącego Samorządu może odwołać
Przewodniczącego Komisji w trakcie trwania jego kadencji z powodu działania na
szkodę Uniwersytetu lub uchylania się od obowiązków wymienionych w § 34.