KOLEGIUM I (Biuro Obsługi Studentów Kolegium I)

Wydział Historyczny

 • Historia
 • Wojskoznawstwo
 • Stosunki międzynarodowe
 • Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Wydział Językoznawstwa

 • Filologia angielska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia polska
 • Germanistyka
 • Lingwistyka stosowana angielsko-arabska
 • Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
 • Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
 • Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
 • Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska

Wydział Literaturoznawstwa

 • Edytorstwo

Instytut Filozofii

 • Filozofia

Instytut Nauk o Kulturze

 • Kulturoznawstwo

KOLEGIUM II (Biuro Obsługi Studentów Kolegium II)

Wydział Edukacji Muzycznej

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Pedagogiki

 • Logopedia
 • Pedagogika
 • Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Praca socjalna

Wydział Psychologii

 • Psychologia

KOLEGIUM III (Biuro Obsługi Studentów Kolegium III)

Wydział Nauk Biologicznych

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska

Instytut Inżynierii Materiałowej

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Inżynieria techniczno-informatyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria materiałowa

Instytut Geografii

 • Geografia
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie kryzysowe w środowisku
 • Rewitalizacja dróg wodnych

Wydział Mechatroniki

 • Mechatronika

Instytut Fizyki

 • Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
 • Fizyka

Instytut Informatyki

 • Informatyka

Instytut Matematyki

 • Matematyka

Instytut Kultury Fizycznej

 • Wychowanie fizyczne

KOLEGIUM IV (Biuro Obsługi Studentów Kolegium IV)

Wydział Nauk o Polityce i Administracji

 • Cyberdemokracja i studia nad rozwojem
 • Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • Politologia
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Humanistyka drugiej generacji
 • Socjologia

Instytut Prawa i Ekonomii

 • Administracja
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Prawo
 • Prawo w biznesie