Obowiązek informowania o podejrzeniu infekcji COVId-19, kwarantannie lub izolacji

[English below]
Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 100/2020/2021 z dnia 27 września 2021 w sprawie zapobiegania, rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, wśród społeczności akademickiej UKW §2 pkt 3:

Studenci krajowi i zagraniczni przebywający na uczelni mają obowiązek informowania niezwłocznie o podejrzeniu infekcji COVId-19, kwarantannie lub izolacji – informację należy przekazać na adres e-mail: lanm@ukw.edu.pl lub mloch@ukw.edu.pl.

[English version]
We would like to remind you that in accordance with the Rector’s Ordinance No. 100/2020/2021 of September 27, 2021 on the prevention of the spread of SARS-COV-2 virus among the UKW academic community §2 point 3:


Domestic and foreign students staying at the university are required to inform immediately about suspected COVId-19 infection, quarantine or isolation – information should be sent to the following e-mail address: lanm@ukw.edu.pl or mloch@ukw.edu.pl.