Zajęcia zdalne przedłużone do 17 maja

Funkcjonowanie UKW w dniach 14 kwietnia – 17 maja br.

Zarządzenie Nr 55/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności  akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r., poz. 455).  

zarządzam, co następuje:

par. 1.

 1. Wejścia do budynków UKW zostają zamknięte dla osób nie będących pracownikami UKW, lecz portiernie w budynkach Uczelni funkcjonują.
 2. Sprawy służbowe należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 3. Zasady określone w §1 obowiązują od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 17 maja 2020 r. włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.

par. 2. 

 1. Przedłuża się zawieszenie wszelkich wydarzeń o charakterze otwartym np.: konferencje, sympozja, imprezy, występy artystyczne i sportowe oraz inne tego typu spotkania organizowane w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwanym dalej „UKW”, jak również przedłuża się zawieszenie korzystania z infrastruktury UKW przez podmioty i użytkowników zewnętrznych.
 2. Przedłuża się zawieszenie wyjazdów służbowych zagranicznych oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp. przedsięwzięciach pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
 4. Przedłuża się zakaz zakwaterowania nowych osób w domach studenckich UKW oraz podtrzymuje się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych i ustala się godziny wejść i wyjść od 7:00 do godz. 22.00.
 5. Zasady określone w §2 obowiązują od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 17 maja 2020 r. włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.

par. 3

 1. Przedłuża się zawieszenie wszelkich form kontaktowych zajęć dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
 2. Zajęcia dla studentów mają być prowadzone jedynie w formie zdalnej.
 3. Dla zapewnienia ciągłości realizacji kształcenia zezwala się nauczycielom akademickim na przebywanie na terenie uczelni wyłącznie we wtorki w godz. 9.00 – 13.00.
 4. Dla zapewnienia ciągłości badań naukowych nauczyciele akademiccy mogą przebywać na terenie uczelni w innym terminie niż wskazany w punkcie 3 §3 wyłącznie za zgodą Rektora.
 5. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę UKW.
 6. Zasady określone w §2, 3, 4 i 5 obowiązują od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 17 maja 2020 r. włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.
 7. Obsługa administracyjna studentów w wskazanym w ust. 4 okresie odbywa się wyłącznie w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.
 8. Studenci i doktoranci krajowi oraz zagraniczni przebywający na uczelni mają obowiązek informowania niezwłocznie o podejrzeniu infekcji COVID-19 – informację należy przekazać na adres e-mail: rektor@ukw.edu.pl

 par. 4. 

 1. Przedłuża się obowiązek ograniczania do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w miejscu pracy bez względu na formę ich zatrudnienia.
 2. Dokumenty należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię UKW.
 3. Biura administracji nie przyjmują bezpośrednio interesantów.  W wyjątkowych sytuacjach przyjęcie interesanta jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
 4. Sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych zapewniają poszczególni kierownicy i dyrektorzy tych jednostek.
 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przekazania harmonogramu pracy poszczególnych pracowników od dnia 14 kwietnia do 17 maja br. swoim bezpośrednim przełożonym oraz do kanclerza UKW na adres mailowy kanclerz@ukw.edu.pl. do dnia 15 kwietnia br. włącznie.
 6. Zasady określone w §4 obowiązują od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 17 maja 2020 r. włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.

par. 5

 1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki organizacyjnej o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez zbędnej zwłoki do Biura Rektora.

par. 6

 1. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-19
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do:

1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego;
2) utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonywującym pracę zdalną, monitorowania i nadzorowania efektów tej pracy;
3)  raportowania sytuacji pracodawcy.

par. 7

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

par. 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2020 r. 

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z upoważnienia
dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni