List od Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Dr Hab. Benedykt Odya

Szanowni Państwo,

działając w ramach zaleceń i przepisów prawa wydawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w oparciu o dotychczasowe działania władz Uniwersytetu pragnę odpowiedzieć na następujące pytania i część zagadnień nurtujących społeczność naszej Uczelni:

📍Domy Studenta wskazane do udostępnienia dla celów Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego
Domem Studenckim wskazanym do ewentualnej kwarantanny dla potrzeb Wojewody jest Dom Studencki Nr 2 Atomek (ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz). Dom Studencki Nr 1 Romek (ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz) nadal pełni, z pewnymi ograniczeniami (np. godziną wejścia i wyjścia od 7:00 do 22:00, zakaz przyjmowania gości) swoją funkcję na rzecz studentów UKW.

📍Opłaty za akademik
Zgodnie z decyzją Rektora wyjaśniam, że od dnia 11 marca 2020 r. opłaty za pobyt w Domu Studenta dla osób które mają przyznane miejsce w akademiku ale w związku z zawieszeniem zajęć w nim nie przebywają zostają zawieszone do odwołania. Natomiast jeśli ktoś wniósł opłatę za zamieszkiwanie w DS na cały miesiąc marzec, po czym opuścił akademik, to naliczając różnicę od dn. 11.03.2020 r. pozostała kwota zostanie zaliczona na kolejne okresy, w których nastąpi wznowienie zamieszkania, bądź zwrócona (w zależności od zmieniającej się sytuacji w kraju i w Uniwersytecie).
Natomiast, jeśli ktoś zalega z opłatami za poprzednie miesiące, musi liczyć się z tym, iż Uczelnia, tak jak dotychczas, będzie dochodziła tych należności. Zarówno w tej sytuacji, jak i w przypadku bieżącego lub przyszłego regulowania opłat będzie możliwe uzyskanie odroczenia, bądź umorzenia w części tych płatności na podstawie indywidualnego wniosku kierowanego do JM Rektora. Sprawy Doktorantów w zakresie opłat za pobyt w Hotelach Asystenckich rozpatrywane będą na indywidualny wniosek zainteresowanych.

📍Obsługa administracyjna studentów i doktorantów
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora obsługa administracyjna studentów (dziekanaty, sekretariaty jednostek podstawowych) odbywa się (z możliwością przedłużenia) do dnia 10.04.2020 r. wyłącznie w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.\

📍Stypendia i zapomogi
W sprawach dotyczących stypendiów oraz zapomogi proszę o kontakt z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich, który realizuje sprawy świadczeń na bieżąco, w trybie zdalnym, na podstawie wniosków przesłanych drogą elektroniczną.

📍Opłaty za czesne
W związku z faktem, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia, w tym również w trybie niestacjonarnym, nie zostały odwołane, a jedynie uległa forma ich realizacji (oczywiście w tych przypadkach w których jest to możliwe) przyjmuje się, iż będą one realizowane w formie kształcenia zdalnego, co zapewni uzyskanie założonych efektów kształcenia w ramach programu studiów. W tych przypadkach w których specyfika zajęć lub ich treści nie pozwoliły na realizację zamierzonych efektów w trybie zdalnym zajęcia te odbędą się w terminach późniejszych. Jednocześnie zgodnie z decyzją Rektora informuję, iż Uczelnia (mając na uwadze względy gospodarcze wynikające z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19) odstąpi (na wniosek zainteresowanego) od dochodzenia odsetek od nieterminowego dokonywania wpłat czesnego.

📍Opłata za niezwrócenie wypożyczonej książki w terminie
W związku z faktem, zamknięcia dla studentów i czytelników Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, decyzją Rektora, Uczelnia od dnia 11.03.2020 r. odstąpi od opłat za niezwrócenie wypożyczonej książki w terminie.
Organizacja roku akademickiego 2019/2020

📍Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dzień 25 marca 2020 r. organizacja roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (zajęcia dydaktyczne, przerwy świąteczne, sesja egzaminacyjna i poprawkowa) pozostaje bez zmian.

📍Rekrutacja na studia
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dzień 25 marca 2020 r. harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 pozostaje bez zmian.

📍Pomoc psychologiczna dla pracowników, studentów i doktorantów
Decyzją Rektora Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią koronawirusa, wprowadził zdalną pomoc psychologiczną dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni – tel. 698 333 956. Dyżury w dniach: poniedziałki 9.00 do 13.00, wtorki 9.00 – 13.00, piątki 9.00-13.00 pełni dr Kamilla Komorowska, Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Psychologicznej.

Szanowni Studenci i Doktoranci na zakończenie pragnę podziękować na ręce mgr Marty Rajewskiej i Andrzeja Majewskiego Samorządom Doktorantów i Studentów UKW, które to w poczuciu obowiązku, odpowiedzialności i zaufania w sposób szczególny w tym czasie służyły Rektorowi zaangażowaniem, pomocą i radą.

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia,
dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni