Studentka UKW ekspertem PKA

W ramach Polskiej Komisji Akredytacyjnej działa Zespół Ekspertów ds. studenckich.

Za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu, we współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną, odpowiada Koordynator z ramienia Parlamentu Studentów RP. Celami, które realizuje się w zespole są: wymiana dobrych praktyk, sprawna organizacja pracy oraz wzajemne wsparcie w realizowanych działaniach. Eksperci ds. studenckich uczestniczą w corocznych szkoleniach, a także indywidualnych rozmowach ewaluacyjnych. Ponadto biorą oni aktywny udział w cyklicznych spotkaniach, forach i webinarach organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, których tematem przewodnim jest jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.

W wyniku przeprowadzonego egzaminu, rozmowy z kandydatem oraz uczestnictwa w obszernym szkoleniu, kandydatura Marty Woźniakowskiej – studentki IV roku Psychologii na UKW została dziś oficjalnie zaakceptowana i tym samym Marta powiększyła grono ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Warto wspomnieć, że Marta jest także Przewodniczącą Samorządu Studenckiego Kolegium II Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego! Nowej ekspertce życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz polepszania jakości kształcenia oraz wytrwałości w podjętym celu!

Wcześniej, rolę Eksperta ds. Studenckich PKA pełniła także poprzednia Przewodnicząca Samorządu Studenckiego w kadencji 2013/2015 Żaneta Komoś.

Rekrutacja do zespołu ekspertów ds. studenckich odbywa się corocznie od maja do września, mając przewidziany czteroetapowy charakter.

Etap 1: Zgłoszenia kandydatów, przesyłanie wymaganych dokumentów.

Etap 2: Weryfikacja wiedzy kandydatów poprzez test online w formie eseju.

Etap 3: Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 4: Szkolenie dla kandydatów na ekspertów skupione na kryteriach oceny programowej, kryteriach opiniowania wniosków o utworzenie kierunków studiów, a także praktycznych aspektach pracy eksperta.

Źródło: pka.edu.pl