Akademiki 2018/2019

Wnioski o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2018/2019 należy składać osobiście (a nie drogą internetową). Formularze podań o przyznanie miejsca w DOMU STUDENTA należy pobierać w tym miejscu i składać u Kierowników Domu Studenta DS. Nr 1 ul. Łużycka 24 , pokój nr 2 i DS. Nr 2 ul. Łużycka 21 pokój nr 1.

Termin składania wniosków:

 • dla studentów starszych roczników upływa z dniem 30.06.2018 r.
 • dla studentów I roczników upływa z dniem 28.08.2018 r.
 • natomiast studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia ( MU) będą mieli możliwość złożenia dokumentów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, tj. w m-cu wrześniu br.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* rodziców za rok 2017;
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* studenta za rok 2017;
 3. Dla rodzeństwa pełnoletniego, ale pozostającego we wspólnym gospodarstwie – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* za rok 2017;
 4. Zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny za rok 2017;
 5. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o nauce rodzeństwa (rodzeństwo w wieku do
  7-miu lat – kserokopia aktu urodzenia);
 6. Sądowa decyzja w sprawie rozwodowej;
 7. Sądowa decyzja o zasądzeniu alimentów;
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta.
 9. Rolnicy składają:
  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach* w 2017 roku oraz dołączają zaświadczenie lub nakaz płatniczy właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód oraz zaświadczenie z KRUS-u o pobieraniu bądż niepobieraniu zasiłku chorobowego za rok kalendarzowy 2017
  – umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 10. Aktualnie bezrobotni składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* za 2017 rok oraz dołączają zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranym (niepobieranym) zasiłku.
 11. Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami kraju w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód.

* przez dochód  rozumiemy dochód obliczony przez odjęcie od dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu):
– należnego podatku dochodowego,
– składek na ubezpieczenie społeczne,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

via: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy